Klachtenprocedure

  1. Indienen van een klacht: 1.1 Deelnemers die een klacht wensen in te dienen met betrekking tot de training zakelijk tekenen, dienen dit schriftelijk te doen door contact op te nemen met Roel Stolvoort | The art of marketing and strategy. 1.2 Klachten kunnen worden ingediend per e-mail, gericht aan het klachtenafhandelingsorgaan van de organisatie.
  2. Registratie en ontvangstbevestiging: 2.1 Klachten worden geregistreerd op het moment van ontvangst. 2.2 De klager ontvangt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging, waarin de datum van ontvangst wordt bevestigd en een overzicht van het klachtenproces wordt verstrekt.
  3. Behandeling van de klacht: 3.1 De klacht wordt binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst, behandeld. 3.2 Tijdens de behandeling van de klacht zal de klager gelegenheid krijgen om zijn of haar standpunt mondeling toe te lichten, indien dit gewenst is.
  4. Onderzoek en besluitvorming: 4.1 Na ontvangst van de klacht zal er een grondig onderzoek worden uitgevoerd naar de aard en de omstandigheden van de klacht. 4.2 Op basis van het onderzoek zal een weloverwogen beslissing worden genomen over de gegrondheid van de klacht en de te nemen maatregelen. 4.3 De klager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit en de eventuele genomen maatregelen.
  5. Recht op beroep: 5.1 Indien de klager niet tevreden is met de afhandeling van de klacht, heeft hij of zij het recht om beroep aan te tekenen. 5.2 Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend binnen twee weken na ontvangst van het besluit op de klacht.
  6. Vertrouwelijkheid en privacy: 6.1 Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en alleen gedeeld met personen die direct betrokken zijn bij de afhandeling van de klacht. 6.2 Persoonlijke gegevens van de klager worden alleen gebruikt voor het doel van de klachtafhandeling en worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt.

Dit klachtenreglement heeft tot doel een transparant, eerlijk en efficiƫnt proces te bieden voor het afhandelen van klachten, waarbij de belangen van de klager en de integriteit van de trainingen worden gewaarborgd.