Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ROEL STOLVOORT | THE ART OF MARKETING & STRATEGY

 • Algemeen
  • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   Opdrachtgever: de partij die Opdracht geeft; Opdrachtnemer: Roel Stolvoort | The Art of Marketing & Strategy
  • Alle Opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer.
  • Onder Opdracht wordt voor zover niet anders blijkt in dit hoofdstuk verstaan: een overeenkomst tot het verlenen van zakelijke diensten, bestuurlijke werkzaamheden en/of advieswerkzaamheden dan wel het creëren van een publicatie of kunstwerk.
 • Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens voor zover partijen hiervan uitdrukkelijk schriftelijk zijn afgeweken.
 • Totstandkoming van de Opdracht
  • De Opdracht komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen, dan wel op het moment dat Opdrachtnemer op (mondeling of schriftelijk) verzoek van Opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden voor Opdrachtgever.
  • De Opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
  • De Opdracht eindigt door vervulling of schriftelijke opzegging door Opdrachtgever of Opdrachtnemer. Over vergoeding bij eenzijdige opzegging kunnen in de opdrachtbrief nadere afspraken worden gemaakt.
 • De Opdracht
  • Een Opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst houdt als zodanig geen volmacht aan Opdrachtnemer in tot het sluiten van overeenkomsten namens Opdrachtgever. Aan de Opdracht kunnen echter volmachten worden verbonden en deze kunnen ook later worden verstrekt.
 • Informatie en geheimhouding
  • Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig in de gewenste vorm ter beschikking te stellen.
  • Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
  • Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
  • Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
  • Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Dit geldt niet voor de informatie die benodigd is om een overeenkomst tot stand te brengen, alsmede voor die informatie waarvan Opdrachtgever heeft aangegeven dat deze aan derden kan worden verstrekt.
 • Intellectuele eigendom
  • Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van de Opdracht aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 • Honorarium en betaling
  • De aard en omvang van het honorarium worden in de opdrachtbevestiging vastgelegd. In het geval van het uitvoeren van werkzaamheden door Opdrachtnemer op mondeling verzoek van Opdrachtgever, geldt het mondeling overeengekomen honorarium.
  • Een vaste of variabele vergoeding is betaalbaar op de daartoe in de Opdrachtbevestiging overeengekomen momenten. De standaard betaaltermijn is 14 dagen.
 • Aansprakelijkheid en toepasselijk recht
  • Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de door haar uitgevoerde werkzaamheden. De aansprakelijkheid kan zich niet verder uitstrekken dan het door, en ten behoeve van, Opdrachtgever te declareren honorarium.
  • Geschillen uit hoofde van deze opdracht worden voorgelegd aan de absoluut bevoegde rechter te Amsterdam.
  • Op alle Opdrachten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.